"Arrow's" Kreisberg, Sokolowski Take Over "Green Arrow" in October

"Arrow's" Kreisberg, Sokolowski Take Over "Green Arrow" in October