Rila Fukushima Replaces Devon Aoki as "Arrow's" Katana